Adatvédelmi szabályzat

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.csaladfakutatas.hu weboldal adatkezelési szabályait.

Adatkezelő

HungaRoots Kft. (1023 Budapest, Frankel Leó út 74-76. III. 13.)
Adószám: 13249212-2-41 
e-mail: info@hungaroots.hu
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 02117-0001
(továbbiakban: Adatkezelő).

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről ("Kutatási tv."), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

2. Definíciók, rövidítések, elvek

Info tv.: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény;
GDPR: EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;(Info tv.)
"adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;(GDPR)
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;(Info tv.)
"adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;(GDPR)
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;(Info tv.)
"személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;(GDPR)
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;(GDPR)

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság,
 • célhoz kötöttség,
 • adattakarékosság,
 • pontosság,
 • korlátozott tárolhatóság,
 • integritás és bizalmas jelleg,
 • az adatkezelő elszámoltathatósága

3. Milyen adatok kerülnek megadásra:

3.1. A www.csaladfakutatas.hu oldal megtekintése:
Az Adatkezelő által üzemeltetett www.csaladfakutatas.hu internetes honlap felkeresésével Ön személyes adatokat adhat át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az Adatkezelő ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel, és legfeljebb 60 napig tárolja.

3.2. A www.csaladfakutatas.hu weboldalon a kapcsolat felvétel során kezelt adatok
Az Adatkezelő által üzemeltetett www.csaladfakutatas.hu weboldalon üzenetet küldhet a számunkra nevének, e-mail címének és telefonszámának a megadásával.
Az üzenet megküldésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel  érdekében illetve marketing célból felhasználja. 
Ezen adatok a kapcsolat felvételhez szükségszerűen kapcsolódó adatok, ezen adatok nélkül az Adatkezelő nem tudja Önnel a kapcsolatot felvenni.

3.3. Megbízás létrejötte esetén kezelt adatok:

A Megbízó neve, születési ideje és helye, lakcíme.
A megbízó egyenesági felmenőinek neve, születési-, házassági- illetve elhalálozási ideje és helye.
Megbízó kérésére házastására illetve leszármazottaira vonatkozó adatokat is közölhet.

4. Adatkezelés jogalapja, terjedelme, időtartama

4.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapját a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A §. , az 1995. évi CXIX. Törvény 3. § (1) a) bekezdése, valamint az Infotv. 5. § (1) a), valamint a GDPR 6.cikk (1) a,b,c.) bekezdései teremtik meg, azaz az adatkezelésre az Ügyfél megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata, hozzájárulása alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek a kapcsolatfelvétel érdekében. Ha megbízási szerződés jön létre a felek között, úgy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ügyfél az egyik fél (megbízó), valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. számlázáshoz szükséges adatok beszerzése).
Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.2. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

4.3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az üzenet küldéssel megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg Ön az adatkezeléshez a regisztráció alkalmával adott hozzájárulását vissza nem vonja, illetve ha a kapcsolat alapján nem jön létre megbízási jogviszony, úgy az Adatkezelő az üzenetküldés alapján hozzá beérkező e-mail üzenetet 12 hónap után törli.
Ha megbízási jogviszony jön létre, úgy az adatkezelés a szerződés fennállásáig, illetve az azzal kapcsolatos igényérvényesítési lehetőség tartamáig, valamint a jogszabályi előírásokban meghatározott időtartamig marad fenn.
Az Adatkezelő köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

5. Az Ügyfél jogainak gyakorlása

Az Ügyfél kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adathordozhatóságra.

5.1. Az Ügyfél hozzáférési joga
Az Ügyfél jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15.Cikkében megjelölt információkhoz hozzáférést kapjon (pl.az adatkezelés céljai; személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az ügyfél azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga).

Az adatkezelőt az Ügyfél kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és ha az adatkezelő az Ügyfél bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az Adatkezelőnél kezdeményezheti az info@hungaroots.hu e-mail címen.

5.3. A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés kezdeményezése az Adatkezelőhöz e-mailen, az info@hungaroots.hu címre elküldött kérelemmel lehetséges.

5.4. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.(GDPR)

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta., ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

5.7. Panaszkezelés:
Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400).

6. Adatbiztonság, adatvédelmi incidens
Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Ennek érdekében a szolgáltatás nyújtásához szükséges számítógép jelszóval védett, folyamatosan frissítjük a vírusvédelmet, rendszeres adatmentést biztosítunk és folyamatosan frissül az operációs rendszer. A papíralapú dokumentumokat elzárt szekrényben tároljuk és a csak jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá.

6.1. Adatvédelmi incidens:
Amint az adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

Az Ügyfelet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett hatóságok például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást.

7. Egyéb szabályok

7.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

7.2. Tekintettel arra, hogy a világháló nyílt, biztonságosnak nem minősíthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, bármely egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az adatkezelő minden kártérítési felelősséget kizár.

8. A Csaladfakutatas.hu Facebook oldala:

8.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
8.2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és "lájkolta" a weboldalt.
8.3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.
8.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
- Facebook Inc.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. (https://www.facebook.com/policies/cookies),
8.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.